Vragen?

+32 (0)14 32 60 60

info@fruitmarktcools.be

Boog header

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden die gelden voor Fruitmarkt Cools.

De website www.fruitmarktcools.be is eigendom van de bvba Fruitmarkt Cools, Zandbergen 106 te 2480 Dessel.

Tel. 014 32 60 60

Ondernemingsnummer BE 0427 100 601

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website voor de aanschaf van fruitbons FRUITMARKTCOOLS.BE en voor het gebruik van deze bons.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds de bvba Fruitmarkt Cools bvba, Zandbergen 106 te 2480 Dessel en anderzijds eenieder die gebruikt maakt van de fruitbons FRUITMARKTCOOLS.BE of van de website www.fruitmarktcools.be om deze te bestellen. (hierna genoemd de gebruiker).

Door te klikken op bevestigen bij de bestelling van fruitbons, bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

 1. Plaatsen van een bestelling
  • Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
  • Bvba Fruitmarkt Cools behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van de gebruiker om fruitbons te verwerven volstaat dus niet voor de totstandkoming van de overeenkomst.
  • Een onlinebestelling wordt door Fruitmarkt Cools pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd door het bestelformulier volledig en juist in te vullen.
 2. Prijzen en producten/Levering
  • De prijzen van de fruitbons zijn op de website aangeduid inclusief btw.
  • Na betaling worden de bestelde bons kosteloos afgeleverd in de Fruitmarkt Cools vestiging van uw keuze, tegen ondertekening van een ontvangstbewijs.
  • De levering gebeurt steeds binnen de zeven dagen na de betaling.
 3. Geldigheidsduur.
  • De fruitbons zijn steeds minimaal zes maanden geldig.
 4. Gebruik
  • De fruitbons kunnen enkel en alleen gebruikt worden voor de aanschaf van fruit door zelfstandige ondernemers en bedrijven, dienstig voor consumptie op de werkvloer. Deze consumptie dient te geschieden door de zelfstandige ondernemer en/of personeel in dienst van de gebruiker.
  • Aangezien de fruitbons enkel kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van fruit te gebruiken op de werkvloer is het enkele feit van het plaatsen van de bestelling een overeenkomst tussen de bvba Fruitmarkt Cools en de gebruiker waarbij voor het bestelde bedrag fruit wordt gekocht. De bons zijn enkel een praktische wijze om de betaling voor de aankoop van het fruit, gedaan op het ogenblik van de bestelling, te splitsen in de tijd.
  • Fruitmarkt Cools bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, op welk vlak dan ook, van het oneigenlijk gebruik van deze fruitbons.
  • Elke bestelling is definitief en bijgevolg niet annuleerbaar. Aangezien de fruitbons enkel door beroepsmatige gebruikers kunnen worden besteld is de wetgeving ter bescherming van de individuele consument hierop niet van toepassing en is elke bestelling een professionele transactie.
 5. Problemen of klachten.
  • De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen een redelijke termijn aan bvba Fruitmarkt Cools te melden. Klachten zullen door de bvba Fruitmarkt Cools in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen de zeven kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de bvba Fruitmarkt Cools op het mailadres info@fruitmarktcools.be zullen worden aanvaard. In geval van klachten is de aansprakelijkheid van bvba Fruitmarkt Cools steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
 6. Intellectuele eigendomsrechten.
  • De inhoud en structuur van de website www.fruitmarktcools.be met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan bvba Fruitmarkt Cools , Zandbergen 106 te 2480 Dessel.
 7. Beperking van aansprakelijkheid.
  • Bvba Fruitmarkt Cools levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Fruitmarkt Cools bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit gebruik van de informatie op de website.
  • Indien U onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@fruitmarktcools.be. De inhoud van de website kan ten allen tijde worden gewijzigd of worden aangevuld.
  • Fruitmarkt Cools bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  • De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkel e wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 8. Persoonlijke gegevens
  • De informatie en de gegevens die de gebruiker ingeeft voor het bestelformulier worden enkel intern door bvba Fruitmarkt Cools behandeld. Deze informatie en gegevens worden bewaard uit veiligheidsoverwegingen, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen die eventueel aan BVBA Fruitmarkt Cools toegewezen kunnen worden en ook om ons toe te laten verbeteringen aan te brengen aan de diensten die BVBA Fruitmarkt Cools aan de gebruiker aanbiedt en in de informatie die wij de gebruiker sturen.
  • In overeenstemming met de wet op de ‘Informatica en vrijheden’ van 6 januari 1978 beschikt de gebruiker over een recht op verzet, toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die de gebruiker aanbelangen, en dit volgens de voorwaarden die in de wet voorzien worden.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
  • Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de fruitbons of het gebruik van de website www.fruitmarktcools.be zullen worden geregeld door het Belgisch recht en via de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Turnhout.